annaf
ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ
ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ  ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴰⴷⵍⵍⵉ ⴽⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵟ ⴷ ⵓⵔ ⵏⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⴰⵔⴰ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵏⵔⴰ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⴰⴷ , ⵏⵙⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2011 ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴳ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⵍⵍⴰⵡⵜ ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵓⵔ ⴰⵖ ⵙⵓⵍ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵖⵉⵍⴰⴷ

ⵜⵣⴹⴰⵕⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⴰⵜ ⴳ ⵓⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⴽ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵜⵖⵉⴷ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⵔⵙ ⵜⴰⵔⴰⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜⵜ ⵏⵖⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏⵖⴷ ⵜⵉⵙⵏⵜⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴽⴽⴽⵯ  ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰⵜ ⵎⴰⵙⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵖ  ⵏⵓⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵏⵖⴷ ⴰⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⵔⵎⵙ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵏⵏⵖ ⵏⵏⴰ ⵏⵔⴰ ⴰⵙⵜⵜ ⵏⵙⵙⵉⵡⴹ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ , ⵜⵜⵓⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵖ ⵜⵓⵔⵉⵜ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⴽ ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰⵜ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⴽ ⴷ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵜⵇⵇⵍⵜ ⵙ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳ ⵉ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴽ ⵉⵖ ⴰⵙ ⵜ ⵓⵔ ⵜⴳⵉⵜ ⴽⵉⵢⵢⵉⵏ

ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⵥⵥⵉ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ , ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵓⵔⵜⴰ ⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙⵙⵏⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ , ⴷ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵎⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵜ ⵉⵖⵔ , ⵎⴰⵛⵛ ⵉⵖⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴽ ⴰⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⵖ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵎⵜ ⵓⵔⴰ ⴷ ⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⵓⵍ ⵏⵥⵕⵕⴰ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ

ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷ ⴰⵔⴰⵏ ⵉⵏⵉⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵯⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⵛⴽⵓ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⴹ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴷⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ «  ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵏⵎⵎⵓⵜ » ⵖⵉⴷ ⵔⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ  ⵓⵔ ⵙⴰⵔ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⵙⵍⴽⵎ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜⵜ ⵏⵏⴰ ⴼ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵖⵏⵙⴰ ⴽⵓⵍⵍ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵙ ⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⴷⴰⵔⵏⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵏⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⴷⴰⵔⵏⵖ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ /ⵙⵔⵏⵖ ⵉⵣⵍⵉⵏ  ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⴷⴰⵔⵏⵖ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴷⵔⴼⵉ

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .