annaf

2017 ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 12 ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⴰⵡⵜ

   ⵉⴳⴰ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵡⵜ ,ⴰⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⴰⵎⵎⵍⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏ .

  ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ 2017 ⵜⵉⵙⵙ 12 ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 12-13-14-15 ⵢⵓⵍⵙⵢⵓⵣ, ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ .

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⴰⵎⵎⵍⵏ .

  ⵜⴳ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⴳ ⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵉⵙ ⵎⵓⵏⵏ ⵜ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ.

  ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ  ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ .

  ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⴷⵓⵙⵏ  ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ .

  ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵕ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍⵏⵜ ⴰⵔ ⵙⵓⵍ ⴰⴽⴽⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵖⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ,

  ⵙⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵔⵣⵎ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⵡⵉⵍ ⵉ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵄⵔⵔⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ ,ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵉⵛⴰⵔⵔⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵜⵖⵓⵕⵉ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵜⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ , ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵏⴱⴳⵉⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ .

   ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴰⴷ ⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵙⴳ ⴳⵉⵙⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵙⵔⵏ ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ .

  ⵉⴳ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵏⴱⴳⵉⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⴷⴷⴰⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵕⵜ ⵓⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ .

  ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵔⵙⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵜⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⴳⵉⵙ ⵜⵎⵎⵔⴽⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵛⴽⵉⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵎⵙⵉⴷⴷⴰⵔ ⴳⵔ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .