annaf
.
.

فلسفة التفكير ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ

     ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⵜⵜⵓⵔⵏ  ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⴰⵥⵓ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵅⴼ ⵢⵉⵎⴰⵏ, ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵙⵙⴰ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴼⴼⴰⵍⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵙiⵙⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ, ⴰⵣⵣⵉⵡⵣ ⵏ ⵢⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵓⵔ ⴰⵖ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⴰⵜⵔⵙ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴹⴼⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵛⵡⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴷⴷⵔ  ⵢⵉⵎⴰⵏ .

    ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ  ⵉⴼⵍⵙⴰⴼⵏ ⵉⵇⵇⴱⵓⵕⵏ ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⴷⴷⵔⵏ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⴷ,  ⴽⵔⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⵔ ⵜ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵉⵏ ⵖ ⵢⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴰⵣⵎⵓⵍ ⵏⵖ ⴰⵖⵉⵍⵓⴼ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵥⵓⵥⵉⵢⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙt, ⵎⴰⵛⵛ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰ ⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ  ⵉ  ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵖ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵣⵣⵉⵡⵉⵣⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ .

     ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵇⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⴷ , ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰd ⵙ ⵏⵙⵙⵏ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⵎⵓⴽⵔⵙⵏ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵖ ⵓⴷⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵖ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⵖ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵔⵎⵙ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵏⵥⵔ ⵏⵜⵜⴰ ⵣⵡⴰⵔ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵥⵕ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵖ ⵏⴻⵏⵏⴰ  ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴳⵔ ⴰⵙ ⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏⵖⴷ ⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵓⵔ ⵏⵖⵉ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵎⴽ ⴰⴷ ⵏⵖ ⵉⴳⴰ ⵎⴽ ⴰⴷ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵏⵓæⵣ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵏⵙⴰⵡⵍ .

    ⵉⵖ ⵏⴰⵖⵓⵍ ⵙ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵣⵣⵉⵡⵉⵣⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ, ⵔⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵣⵣⵉⵡⵉⵣⵏ ⵉsⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⴷ ⵉⵙ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓæⵔⵉⵙ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵛⵛ ⵔⴰⴷ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵕⴰ, ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴰⴼⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵉⵖⵔⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⵓⴽⴰⵏ ⴰⵔ  ⵜ ⴽⴰ ⵣⵣⵉⵡⵉⵣⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵛⴽⵓ ⵎⴽ ⴷⴰⵔⵙ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⵎⵔⴽⵙⵏ ⴳ ⵓⵏⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵣⵣⵉⵡⵉⵣⵏ. ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⴽⴰ ⵉⴷⴷⵔ ⴰⵎ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ.

   ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏⵉⵏ  ⵎⴽ ⴳⴰⵏ ⵉⴼⵍⵙⴰⴼⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵏ ⵏⵖ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵙⵏ ⴰⵔ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵎⴰ ⵙ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵓdⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ  ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ ⵓⵔ ⴷ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙsⵏⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⴼ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ .

   ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ  ⵥⵉⵍⵏⵉⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ  ⵏⵏⵙ.

ⵢⵓⵔⴰ    :  ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ  ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .