annaf

ⵉⵎⵉⴽⴽ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵍⵙⴰⴼ ⴼⵔⵉⴷⵉⵔⵉⴽ ⵏⵉⵜⵛ فريدريك نيتشه

ⵓⵔⵜⴰ ⵙⴰⵡⵍⵖ  ⴼ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴼⵍⵙⴰⴼ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ  ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵏⵉⵖ  ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ. ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵍⵙⴰⴼ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴼⵔⴰⵏ  ⴰⵡⵙⵏⴰⵏ ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵢⵓⵏⴰⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵜⴷⵓⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢ ⵉⵣⴹⴰⵕ  ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵜⵔⴰⵔ.

   ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⵔⵙⵏⵉⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵢⵓⵔⴰ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏⵏⴰ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴷ ⴷ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ  ⴷ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵢⵓⵔⴰ ⴰⵡⴷ ⴼ ⵜⵕⵓⵎⴰⵏⵙⵉⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵃⵍⴰⵏ. ⵉⴳⴰ ⴼⵔⵉⴷⵉⵔⵉⴽ ⵏⵉⵜⵛ ⵙⴳ ⵉⴼⵍⵙⴰⴼⵏ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

    ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴼⵔⵉⴷⵉⵔⵉⴽ ⵏⵉⵜⵛ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵍⵙⴰⴼ ⵎⵓ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵉ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖ ⵏⵖⵔⴰ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴼⵍⵙⴰⴼⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵢⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵏⵏⴰ ⵉⴳ ⵜⵜ ⵏⵔⴰⵔ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ « ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵢⵉ ⵓⵔ ⵉⵏⵇⵇⴰⵏ, ⵙ ⴰⵔ ⵉⵢⵉ ⵉⵙⵙⴷⵓⵙ » ⵉⵖ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴼⴽ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴼ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵏ ⵔⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵏⵖ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵜ ⵜⵙⵙⴷⵓⵙ ⵜⴼⴽ ⴰⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣ ⵙ ⴷⴰⵜ, ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵏⵔⵎⵙ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵥⵉⴹⴰⵕ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵏⵉⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵇⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⴳⵔ ⵜⵥⵉⴹⴰⵕ ⴷ ⵓⵎⵓⵔⵙ, ⵉⵖ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏⵖⵔⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵇⵍ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵉⵜ ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵏⴰⴽⵣ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⵖ  ⵉⵙⴰⵥⴹ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴼ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉ ⵓⴼⵍⵙⴰⴼ ⴼⵔⵉⴷⵉⵔⵉⴽ ⵏⵉⵜⵛ, ⵉⵙⴽⵔ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⴷⴷⵔ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⴰⵃⵢⴰ ⵜ ⴼ ⵡⵉⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ.

ⵔⴰⴷ ⵏⴰⴽⵯⵣ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵖ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⵏⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵣⵎⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵓⵔⵔⵉ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⴽⵔ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵜ ⵉⴽⴽⵙ ⵜⵉⴽⵚⵚⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏⵉⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ  ⵏⵏⴰⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴽⵙⵙⴰⴹ ⵉⵖ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵜⴷⵉⵡⵏ, ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⴼⵍⵙⴰⴼ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⴽ ⵓⵔ ⵉⵏⵖ, ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⴰⴽ ⵜⴼⴽ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵥⵉⴹⴰⵕ  ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⴽ ⵉⵙⵙⴷⵓⵙ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵏⴽ.

ⵙ  ⵓⵖⴰⵏⵉⴱ  ⵏ :  ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ  ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .